Structuurvisie A4 Burgerveen – N14 vastgesteld

jul 15, 2020

De Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen – N14 lag van 24 januari tot en met 5 maart 2020 ter inzage. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de structuurvisie inmiddels vastgesteld en maakte dit bekend in de Staatscourant van woensdag 8 juli 2020. Alle documenten staan sinds woensdag 8 juli op www.platformparticipatie.nl/burgerveen

De structuurvisie van de A4 Burgerveen-N14 ligt van woensdag 8 juli 2020 tot en met woensdag 19 augustus 2020 ter inzage. Er is geen mogelijkheid beroep in te stellen tegen de structuurvisie.

Maatregelen
De structuurvisie A4 Burgerveen – N14 bevat een pakket aan maatregelen om de problemen op de A4 aan te pakken. Dit pakket heet het voorkeursalternatief. De maatregelen moeten leiden tot het verbeteren van de doorstroming op de A4 en daarmee de doorstroming van het onderliggende wegennet. Een aantal maatregelen heeft ook een positief effect op de verkeersveiligheid, wat het aantal incidenten zal beperken en de doorstroming op de A4 verbetert.

De belangrijkste maatregelen zijn:

  • De aanleg van een extra rijstrook langs het hele traject vanaf knooppunt Burgerveen tot de N14 in beide richtingen.
  • Het vervangen van het Ringvaartaquaduct Haarlemmermeer in de richting Leiden – Den Haag.
  • De uitbreiding van de A4 tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Hoogmade met twee rijstroken per richting. Hiermee wordt de uitwisseling van verkeer tussen de hoofd- en parallelrijbaan ter hoogte van de N11 verbeterd.

Structuurvisie en reactienota
Van 24 januari tot en met 5 maart 2020 heeft de ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14 ter inzage gelegen. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. In de reactienota staat de reactie op de ingediende zienswijzen. In het Addendum milieueffectrapportage (MER) staat de reactie op het advies van de Commissie voor de MER. De zienswijzen en het advies van de Commissie hebben niet geleid tot wijzigingen in de structuurvisie. Ook de voorkeursbeslissing, zoals opgenomen in de ontwerpstructuurvisie, is niet gewijzigd.

Vervolg
Met deze structuurvisie sluit de verkenningsfase en start de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat