Ontwikkeling bedrijventerrein Kaag en Braassem

apr 9, 2020

College stelt raad voor om voorkeursrecht toe te passen op mogelijk nieuwe bedrijfslocatie Nieuwe Wetering / Rijpwetering

In de gemeente Kaag en Braassem is behoefte aan nieuwe bedrijfslocaties. Er zijn nauwelijks mogelijkheden voor het lokaal gebonden MKB om te groeien. Dat blijkt uit onderzoek van de Provincie Zuid-Holland. De gemeenteraad heeft de uitbreiding van bedrijventerreinen opgenomen als een van de ambities in de samenwerkingsagenda 2018-2022. Het onderwerp heeft daarnaast prioriteit gekregen in het kader van ‘Focus met Ambitie’.

In 2019 is onderzoek gedaan naar mogelijke locaties in de gemeente die ontwikkeld kunnen worden tot bedrijventerrein. Uit dit onderzoek is gebleken dat een plangebied ten zuiden van de Ripselaan en ten westen van de N445 (ter hoogte van de Korte Dwarsweg) kansrijk is om tot bedrijventerrein te worden ontwikkeld. Aanvullend onderzoek naar deze locatie gaat opgestart worden. Daarmee komt deze locatie wellicht in beeld bij bijvoorbeeld projectontwikkelaars.

Het college vindt dat onwenselijk en heeft daarom besloten om over te gaan tot het vestigen van een voorkeursrecht (voorlopige aanwijzing) op de percelen van het beoogde plangebied. Daarnaast heeft het college de raad voorgesteld om de betreffende gronden definitief aan te wijzen zodat het voorkeursrecht daadwerkelijk wordt gevestigd. Met het vestigen van een voorkeursrecht wordt de gemeentelijke regiefunctie bij de beoogde ontwikkeling ondersteund. Bovendien wordt met het vestigen van een voorkeursrecht prijsopdrijving van de percelen zoveel mogelijk voorkomen. Het toepassen van het voorkeursrecht sluit daarnaast aan op de Economische Visie van de ondernemersverenigingen binnen de gemeente. In die visie wordt de gemeente gevraagd om zich zoveel mogelijk in te zetten voor nieuwe (huis)vestigingsmogelijkheden voor het lokale bedrijfsleven.

Met dit collegebesluit wordt de raad voorgesteld om de gronden definitief aan te wijzen en het voorkeursrecht toe te passen. Een volgende stap is dan de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Ter voorbereiding van de behandeling in de gemeenteraad worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op het concept raadsvoorstel. Naar aanleiding van eventueel ingediende zienswijzen wordt bekeken of er aanleiding bestaat om het voorstel aan de raad aan te passen. Mede in dat kader heeft het college de grondeigenaren van het beoogde plangebied over zijn besluit en voorstel aan de raad geïnformeerd en aangegeven graag met hen in gesprek te gaan. Portefeuillehouder Yvonne Peters benadrukt dat het college het besluit zorgvuldig heeft afgewogen: “Enerzijds wil ik me maximaal inspannen om het lokale bedrijfsleven goede vestigingsmogelijkheden te bieden. Daarmee houden we de toekomstige werkgelegenheid in de gemeente op een aantrekkelijk peil. Anderzijds realiseer ik me dat ons besluit impact op de huidige grondeigenaren kan hebben. Ik wil graag tot een constructief overleg met alle stakeholders komen”.

De publicatie in de Staatscourant vindt u hier. 

Verdere informatie betreffende de plannen vindt u hier.